Meir om «Barnehage – Utdanning»

22. august 2015

Barnehage – Utdanning
«barna er den viktigste investeringen vi har»

Vi vil prioritere bekjempelsen av mobbing og bedre skolemiljøet. Det vil også lede til bedre læringsmiljø og gjøre barna i større grad i stand til å utnytte sin evner og kvaliteter.

Vi vil blant annet fokusere på å fange opp de som faller utenfor. Å bruke ressurser på barn forhindrer mye lidelse også i framtiden og er den beste investeringen i lengden.

Som nevnt over ønsker vi at skolehager og andeler i økologiske andelslag støttes av kommunen. Dette vil gi mye praktisk læring og øke forståelsen til barna av viktigheten av å ta vare på naturen.

Vi mener at det skal være en prioritert rett at barn skal tildeles barnehageplass nærmest mulig bostedet, på lik linje med at det er normalt at de går på den skolen som er nærmest hjemmet. Dette vil lede til bedre lokalmiljø. Ungene kjenner hverandre fra nærmiljøet, noe som øker tryggheten og gir en bedre start på skolegangen. I tillegg er dette miljøvennlig fordi foreldre slipper å kjøre omveier til arbeidet, eller de kan simpelthen benytte sykkelen eller elsykkelen i forbindelse med levering og henting.

Som nevnt tidligere ønsker vi også her å se på muligheten for at resurspersoner som pensjonister og andre kan benyttes på frivillig basis til uløste oppgaver innen barnehage og skole. For eksempel at de stiller opp som trivselsagenter og tilrettelegger for lek slik at alle inkluderes i friminuttene. Pensjonister er en stor ressurs med masse livserfaring og kompetanse i forhold til medmenneskelighet. Dette vil også være en mulighet til et bindeledd mellom generasjonene og økt mulighet for respekt og forståelse mellom generasjonene. Vi mener dette i stor grad vil kunne forebygge utestenging og mobbing i skolen for barna og øke livskvaliteten for den frivillige. Dette koster kommunen svært lite, men vil gi desto mer tilbake til den enkelte og samfunnet.

Vi mener også at en kreativ og velutstyrt skolegård øker trivselen og læringspotensialet til barna. Vi tror at fysisk aktivitet gjør barna bedre i stand til å ta imot kunnskaper og at det forebygger mobbing.


 

  • Prioritere arbeidet med bekjempelse av mobbing
  • Øke trivsel ved å utstyre skolegården for fri lek og aktivitet
  • Krav om at barn prioriteres tildelt barnehageplass i nærmiljøet
  • Støtte gjeninnførsel av skolehager og gi andeler til barnehager i økologiske andelslag
  • Bruk av frivillige til bedre skolemiljø