Meir om «Folkehelse»

22. august 2015

Folkehelse
«forebygge fremfor helbrede»

Vi tror vi kan spare både individet og samfunnet for enorme kostnader både menneskelig og økonomisk ved forebyggende tiltak i kommunen.

Vi tror på et fellesskap som gir oss den samhørigheten vi trenger. Vi tror på frihet og rom for individuelle valg. Vi tror på et mangfold av måter å bo på og omsorg tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Som mennesker har vi alle ekstra behov i perioder. Enten når vi er barn, gamle og pleietrengende eller noen ganger også i vår beste alder. Vi tror på at alle med ekstra behov må få tilbud om oppfølging og hjelp på en verdig og respektfull måte. Medmenneskelighet, samarbeid og solidaritet er grunnverdier og lokalsamfunnene må utvikles slik at disse verdiene styrkes. Vi vil gjøre sykehjemmene om til trivelige institusjoner hvor tillit, trivsel og respekt for beboerne står i høysetet. Vi vil at resursene skal økes og at institusjonene skal styrkes på menneskelig omsorg, trygghet og psykisk omsorg. Ingen skal måtte dø alene. Vi vil ikke sette bestemor «ut på anbud», men styrke brukermedvirkning, pårørendes involvering og påvirkning når den syke ikke selv kan ivareta egne behov.

Vi vil tilby unge funksjonshemmede tilpasset oppfølging og egen bolig. Stadig søke etter nye måter å hjelpe rusavhengige og psykisk syke å bli friske på. Vi tror at veldig mange kan få hjelp til å bli friske på andre måter enn kun ved medisinering. Lavterskel, rehabiliteringstilbud, tverrfaglighet og bruk av supplerende og alternative terapimåter kan være virkemidler her. Vi tror vi vil få flere suksesshistorier innen eldreomsorgen, psykiatrien og rusoppfølgingen ved å tenke nytt også her.

Kortreist og giftfri mat bidrar positivt i klimaregnskapet og helsen. Selvforsyning av mat er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Det gjør at vi selv kan bestemme dyrkningsmåte og forebygge hva vi får i oss av giftstoffer. Det finnes mange muligheter til kreativt å utnytte byens områder til lokal matproduksjon, og derfor ønsker vi å tilrettelegge for småskaladyrking over hele byen. Vi ønsker også å bidra til konsum av mer bærekraftig mat i det offentlige ved å tilby mer økologisk, vegetarisk og fairtrade mat. Dette vil vi gjøre blant annet ved å innføre kjøttfrie dager i kommunens institusjoner, øke andelen av økologisk mat til 50% og bruke Debio sølvmerke i alle offentlige kantiner. Videre vil vi unngå at sukkerbasert mat og drikke selges eller serveres i barnehage, skole, eldreomsorg og ellers i alle kommunale sammenhenger.

For å hindre all sløsingen med mat vil Miljøpartiet De Grønne legge til rette for utdeling av overskuddsmatvarer fra butikker, kantiner og restauranter til mennesker som trenger den.


 

  • 50 % økologisk og sukkerfri mat og drikke i alle barnehager, skoler, kantiner og eldreinstitusjoner.
  • Styrke lavterskeltilbudene innen rus, psykiatri og helsesøstertjenesten.
  • Rehabilitering og aktivisering i stedet for medisinering.