Meir om «Fornybar Sandnes»

22. august 2015

Fornybar Sandnes
«fornybar økonomi skaper et bærekraftig samfunn»

Tenke globalt og handle lokalt er et mantra som ofte brukes i forhold til vår tids største utfordring, klimakrisen. Det handler om at vi i Sandnes kommune også må bidra og ta vår del av ansvaret for klimautfordringene. Vi i MDG Sandnes vil være talspersoner for tilrettelegging for en rask overgang til et lavutslippssamfunn.

Når det gjelder næringsvirksomhet vil vi arbeide for at det etableres og prioriteres bærekraftige miljøvennlige virksomheter. Vi ønsker at kommunen skal være en pådriver i dette arbeidet og utrede nye muligheter til dette skiftet. Hva kan kommunen gjøre for å stimulere til denne endringen?
Vi kommer også til å jobbe internt i MDG for at det etableres Statlige støtteordninger og bedre rammevilkår for et grønnere næringsliv. Mye av næringslivet vil være som før, men nødvendige tiltak må iverksettes for at vi skal drive videre som en lavuslippskommune.

Vi ønsker å utrede mulighetene for støtteordninger for solceller eller grønne tak på næringsbygg og private eiendommer. Videre at det skal etableres smarte ordninger som sparer energi, som for eksempel felles vann til luft varmepumper, støttet delvis av kommunen. Dette både til næringsvirksomhet og i private nabolag og borettslag. Dette vil så lede til mindre strømutgifter og bedre rammevilkår for næringsvirksomheten og sparte utgifter og utslipp. Vi ønsker også å utrede muligheten for at næringsvirksomhet som eventuelt produserer mer strøm enn de forbruker, skal få godt betalt for overskuddsenergien likså private husstander. Vi vil at det etableres stimulerende ordninger som leder til at det lønner seg for både næringsvirksomhetene og private å investere i strømsparende tiltak.

MDG Sandnes var sterk pådriver for at den såkalte Fee og dividend modellen kom inn i det nasjonale partiprogrammet til MDG før stortingsvalget i 2013, som eneste parti i Norge (Se vedlegg). Dette er en karbonskatt som betales tilbake likt til hele folket. Ordningen er dermed selvfinansierende. Folket vil like denne «avgiften», siden de fleste vil få mer tilbakebetalt enn de betaler. Denne karbonskatten omtales også som den nye Robin Hood modellen. Det er altså ikke en endelig skatt, men alt betales tilbake til folket. Her «tar» Robin Hood fra de som ikke er så miljøvennlige og gir til dem som er miljøvennlige. Det skal lønne seg både for private og næringslivet å innrette seg miljøvennlig. Vi ønsker å bruke mer gulrot enn pisk for at samfunnet skal bli bærekraftig. Det skal være kjekt, det skal lønne seg og det skal bli normen å velge de miljøvennlige alternativene. Vi kommer til å være pådrivere for at denne modellen innføres i Norge og det vil hjelpe oss her i Sandnes og alle andre kommuner i landet til å ta steget til et lavutslippssamfunn mye raskere. Klimaforskere og anerkjente økonomer omtaler denne modellen som løsningen på klimakrisen. Å innrette seg miljøvennlig snarest mulig vil gi et konkurransefortrinn i fremtiden for Sandnes og Norge. Vi ønsker også å vurdere/utrede muligheten for at modellen kan innføres lokalt i Sandnes der dette måtte være formålstjenlig eller ønskelig i forhold til miljøforbedringer. Det er svært viktig at vi i oljeregionen Rogaland etablerer nye næringsbein å stå på og begynner omstillingen snarest mulig. Derfor er det svært viktig at vi stimulerer til denne omstillingen. Vi ønsker å skape en levende grønn by med bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser. Vi vil vise at vi kan lage et enda bedre velferdssamfunn, men basert på bærekraft. Et samfunn andre ønsker å ta etter og blir inspirert av. Vi vil vise at grønt er bedre. Da kommer endringen av seg selv.

Det er viktig for MDG Sandnes å verne matjorda. Vi ønsker å puste nytt liv i alle de små gårdsbrukene vi har i kommunen. Vi foreslår at kommunen, gjennom barnehager og skoler og eldre institusjoner, skal gi støtte til å kjøpe andeler i økologiske andelslag. Vi ønsker andelslagene skal få betalt for å gi informasjon om dette tilbudet, slik at dette sprer seg raskere. Kunnskapen om hvordan vi dyrker ulike grønnsaker skal økes, slik at vi sikrer selvforsyningen. Vi vil gjennom dette jobbe for at kommunen skal bli selvforsynt av økologisk og helsefremmende kortreiste grønnsaker. I mange år, har altfor mange snakket om at vi må legge ned småbruk og satse på stordrift. Vi ønsker også å tenke motsatt. Vi mener at man gjennom andelslag kan skape  en ny vekstnæring i Sandnes, hvor vi blir selvforsynte av økologiske grønnsaker som kan forsyne skoler, barnehager, eldrehjem og andre med helsefremmende kortreiste grønnsaker til overkommelige priser. Vi vil «puste» nytt liv i småbrukene og gi næringen nye bein å stå på.

Vi vi arbeide for at skolene kan etablere det de hadde før: Skolehager. Vi vil at kommunen skal tilrettelegge for at tilgjengelige parseller stilles til disposisjon for skoler og barnehager. Vi tror at både voksne og barn vil finne det berikende å få slik kunnskap. Dette vil gi både innsikt i det å dyrke og høste fra jorda, men ikke minst vil det føre til økt fokus på sunn mat. En fisk som en har fisket selv smaker bedre. Det samme vil egendyrkede grønnsaker gjøre.

Ved at småbruk helt eller delvis brukes til andelslag vil vi få en ny næringsvei for bøndene. I stedet for enklest mulig drift kan andelslag lede til mye større produksjon på gårdene, mindre monokultur, mindre behov for sprøyting uten at prisen for andelsdeltakerne eller sluttkjøpere blir for høy. Slik sunn økologisk og helsefremmende produksjon kan konkurrere mot industri produsert giftsprøytede grønnsaker. Vi ønsker en generell overgang til mindre sprøyting i det norske landbruket og kommunen for øvrig.


 

● Prioritere grønn næringsutvikling og tilrettelegge for en rask overgang til en bærekraftig lavutslippskommune.
● Verne matjorda, støtte økologisk og bærekraftig jordbruk, småskaladrift og økologiske andelslag
● Etablere lokale støtteordninger for fornybar energi og ENØK tiltak