Meir om «Livskvalitet»

22. august 2015

Livskvalitet
«glede framfor økt forbruk»

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi tror mange ønsker å ta ut fremtidige effektiviseringsgevinster i økt fritid i stedet for økt kjøpekraft. Det er ikke flere «dingser» vi trenger, men mindre stress og mer fokus på mellommenneskelige relasjoner. Økt fritid skal kunne brukes til å redusere stresset i hverdagen til familiene og hele samfunnet. Vi tror at når den enkelte kan bruke mer tid på det de er opptatt av og som gir mening vil det øke livskvaliteten og lykkeopplevelsen generelt i samfunnet. Det kan blant annet være å tilrettelegge for mer tid med egne barn eller eldre i familien, dyrke parforholdet og vennskap, gjøre en innsats i det frivillige organisasjonslivet, holde på med en hobby eller annet som gir mening. Samfunnsoppgaver som i dag ikke løses, vil i større grad løses ved økt fritid og engasjerte mennesker som gjør det de brenner for. Livskraftige familier gir styrke i lokalsamfunnet og er nerven for et varmere og mer levedyktig og inkluderende samfunn for alle mennesker i ulike livssituasjoner.

Oljealderen går mot slutten og vi vet vi må skaffe nye bein å stå på – og det haster. Omstillingen må begynne nå. Vi ønsker å utnytte våre kloke hoder til utvikling av et fornybart samfunn. Miljøpartiet De Grønne går inn for en bærekraftig framtid hvor enkeltmennesket trives og er i balanse med lokalsamfunnet – og hvor lokalsamfunnet er i god balanse med det globale samfunnet. Vi ønsker å ta ansvar for fremtiden og stoppe ødeleggelsen og overforbruket av naturen på bekostning av fremtidens generasjoner.

Sandnes skal være en by for grønn, kreativ og moderne utvikling. Samtidig må vi bevare og vedlikeholde vår historiske identitet, som «sykkelbyen Sandnes». Byen skal være levende og pulserende med et rikt kultur- og opplevelsestilbud, og sosiale møteplasser for alle. Økt satsning på kollektivtrafikk og sykkel skal gjøre det enklere å leve uten bil. Slik vil vi bidra til reduserte utslipp og samtidig bedre luftkvaliteten og lokalmiljøet i byen. Vi vil etablere enveiskjørte gater i sentrum for å få plass til park, sykkelfelt og bredere fortau.

(La dere inspirere og se denne korte TED filmen fra NY:

https://www.ted.com/talks/janette_sadik_khan_new_york_s_streets_not_so_mean_any_more#)

Vi vil arbeide for at sentrum og vågen skal bli et sosialt og trivelig samlingssted og handelssentrum. Dette vil vi gjøre ved å tilrettelegge for grønne lunger og fremme støtteordninger for lokale markeder og grønne utsalgssteder.

Her i Sandnes vil vi verne friområder, matjord, dyrkbar jord og prioritere park og grøntområder. Et trivelig naturområde er tilgjengelig på Dale, og vi i Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å tilrettelegge områdene ved gamle Dale psykiatriske sykehus til en miljøpark. Vi ønsker å utvikle Dale til noe nytt og spennende for hele folket. Gjerne med hjelp av dugnad og frivillighet.

Vi vil jobbe for et mylder av trivelige fellesområder som parker, lekeplasser, scener, kulturstier, hinder og joggeløyper. Levende miljøer med frukttrær og bærbusker i byens parker. Urbant landbruk og parsellhager der vi kan dyrke egne grønnsaker. Grønne og dyrkbare tak der det er mulig. Vi ønsker også å utrede muligheten for grønne tak på nybygg og bygg som oppgraderes. Dette vil bedre luftkvaliteten, fremme artsmangfold av insekter og fugler, samt redusere belastningen på avløpssystemet ved styrtregn.

Vi vil arbeide for at barns, funksjonshemmedes og eldres rettigheter og helsetilbud styrkes gjennom økt satsing på aktivitet, kosthold, mening og innhold. Vi tror på medmenneskelighet og egeninnsats framfor å la «pillen» være løsningen på alle livets problemer. Det finnes mange andre måter å få en friskere befolkning på, enn kun medisiner og dens bivirkninger.

Her i Sandnes vil vi arbeide for å tilrettelegge for bruk av frivillige ressurser som pensjonister og mennesker som ønsker å bruke sin livserfaring og fritid til uløste samfunnsoppgaver. Vi må tenke nytt og ta i bruk de ubrukte resursene vi har blant mennesker. Disse frivillige kan blant annet nyttes i helse og sosialtjenesten, skolen og barnehager. De frivillige skal ikke erstatte fagfolk, men være et supplement. Dette vil gi mening og mindre ensomhet, virke forebyggende og rehabiliterende. Ikke minst vil det øke livskvaliteten for den enkelte og på den måten indirekte spare samfunnet for enorme pengeutbetalinger i form av trygd og helseutgifter. Det vil også være en måte å bygge broer mellom generasjonene og gi et varmere og bedre samfunn. Noe vi jo alle ønsker oss.

Vi mener at kultur og fritidstilbud også har stor betydning for livskvaliteten. Barn, unge og folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner skal ha tilgang til et allsidig tilbud. Det skal være plass og økonomisk mulig for alle til å delta.

Her i Sandnes vil vi støtte og bidra til et levende, fargerikt og attraktivt sentrum ved å benytte byens utearealer til kunstnerisk aktivitet og utendørs aktiviteter og gi ulike kunstuttrykk muligheten til å utfolde seg.


 

  • Tilrettelegge for urbant jordbruk på bynær jord og i gårdsrom.
  • Støtte og tilrettelegge for frivillig arbeid til uløste samfunnsoppgaver.
  • Vi ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn med mindre stress.
  • Prioritere park og grøntområder.