Meir om «Klimasmart samferdsel»

22. august 2015

Klimasmart samferdsel på alle områder
«Nye løsninger for trafikkproblemene»

Vi ønsker en overgang til nullutslippstrafikk. Dette innebærer elektrifisering av biler, busser og ferjer. Vi vil arbeide for å opprettholde gode ordninger for elbilen, slik at overgangen til en fossilfri bilpark går hurtigst mulig. Dette vil skape bedre nærmiljø med mindre støy og lokal forurensing. Vi ønsker også å jobbe for mindre bruk av piggdekk, slik at svevestøv og veislitasje reduseres så mye som mulig, til beste folkehelsen og de myke trafikantene. Vi ønsker å etablere målestasjoner for forurensing. Videre nødvendig frekvens for feiing av veiene, slik at luftkvaliteten blir best mulig og tilfredsstillende året rundt.

Alle partier ønsker at folk skal starte å sykle. Samtidig opplever vi at lite blir gjort. Vi vil tenke nytt og helhetlig. Vi vil løse køproblemene her og nå, ikke en gang langt inn i fremtiden. Vi jobber ikke for halvhjertede løsninger, men helhetlige, som virker året rundt. Skal vi satse mye penger på sykkel må vi søke løsninger som faktisk virker året rundt og uansett vær, vind og temperatur. Vi vil at Sandnes skal børste støvet av «merkenavnet» som sykkelbyen. Vi vil at Sandnes skal bli den beste sykkelbyen i Norge, og kanskje ta opp konkurransen med internasjonale sykkelbyer som København og Amsterdam. Vi har visjoner for Sandnes. Dårlig vær, regn, vinter og vind, gjør at forutsetningene ikke de beste for å etablere en sykkelby i Sandnes. I tillegg har vi lange avstander og mye bakker. I dag er det svært få som sykler om vinteren eller når det regner eller er dårlig vær. På slike dager ser vi også at køene øker, siden flere kjører bil enn på dager med god temperatur og fint vær. Det vil ikke være smart å lage trafikkløsninger som kun virker om sommeren eller når været er bra. Vi vil derfor jobbe for at sykkelstamveien langs motorveien forlenges fra Stangeland til Bogafjell som sykkeltunell. Videre ønsker vi at sykkelstamveien fra Stangeland til Forus oppgraderes til sykkeltunell. Dette alternativet kan bygges som en tunell oppe i luften og dermed kan vi sette i gang umiddelbart, uten å bruke tid på ekspropriasjoner og annet tidkrevende planleggingsarbeid. Vi kan selvsagt bruk mye mer penger på å bygge ut veiene, men dette har vist seg å lede til ytterligere økning av biltrafikken og mer kø. Køene bare forflytter seg. Vi mener derfor at vi kan spare mye penger på en slik helhetlig løsning. Vi vil løse køproblemene her og nå. (Stadig flere snakker om sykkeltuneller. Les mer om denne muligheten i disse linkene:

Vi ønsker også å satse på den fantastiske elsykkelen. Elsykkelen gjør Sandnes like flat som København og avstandene blir «kortere». Satser vi på elsykkel er det derfor ingenting som tilsier at vi ikke kan bli en like god sykkelby som København. Sykkel kan få en renessanse og bli tilgjengelig for alle. Men elsykkelen er mye dyrere enn vanlige ordinære transportsykler og derfor vil vi arbeide for at elsykler subsidieres av
kommunen med 20 %, opptil 5 000,-. (Paris kommune og Overhella kommune innført slike støtteordninger:

Vi mener i tillegg at alle som sykler og gjør «jobben» for at andre skal kjøre køfritt, skal honoreres for dette. Derfor vil vi innføre en gulrot, som vi kaller motsatte bompenger. Dette skal være en ordning som finansieres av bompenger. De som sykler i rushtiden blir godskrevet en gratis bompassering gjennom bomringen. Kjører en ikke bil i det hele tatt skal en også kunne få utbetalt penger fra bomselskapet en gang i året. (Se vedlagt link, hvor motsatte bompenger omtales som genialt: https://worldstreets.wordpress.com/2014/09/19/pedestrians-and-cyclists-receive-reverse-toll-money-in-norway/)

Men skal vi bli en sykkelby, må vi lage et sammenhengende sykkelveinett med effektive tilførselsveier til sykkeltunellen/sykkelstamveien langs motorveien også. Tanken er at selv om en må sykle ute i vær og vind et stykke, vil mange flere velge sykkel, dersom det er relativt korte avstander, 1-2 km, frem til sykkeltunellen og le for vær og vind. Sykling i sykkeltunellene vil også lede til en «smitteeffekt». Flere og flere vil finne ut at det går fint an å sykle/elsykle utenom tunellene, også om det er ruskevær.

Et samlet kommunestyre i Sandnes har gått inn for en «motorvei» over Gandsfjorden til 7 milliarder kroner. Dette er svært mye penger og Sandnes har ikke fått støtte fra Fylkeskommunen for denne prioriteringen. I langtidsplanene for veibygging er nå 70 % av de 22 milliardene som er budsjettert, avsatt til kollektiv- og sykkel. Det utgjør hele 15,4 milliarder. Settes 30 % av de 15,4 milliardene av til sykkel, slik MDG Sandnes ønsker, har vi 4,6 milliarder til satsing på sykkel. Vi ønsker derfor å fremme forslaget om en «miljøbro», signalbygg og turistattraksjon over «indrefileten» av Gandsfjorden, i stedet for en støyende, lite miljøvennlig og sjenerende motorvei. En sykkelbro, som gjør at vi kan sykle raskere fra Aspervika/Hana til Forus enn om en kjører bil. Denne er anslått til mellom 300-500 millioner. Legger vi på en milliard kan den oppgraderes til en kollektiv og sykkelbro med kun et felt. Årsaken til at en sparer mye penger er at en har kun et felt, f eks enveiskjøring i retning rushtrafikken, samt at en ikke trenger å gjøre like store ombygninger i tilknytning til broen. Vi vil også se på muligheten for at elbiler skal kunne benytte broen, så lenge det ikke er til hinder for de syklende eller kollektivtrafikken, for raskere overgang til nullutslippsbiler.

I tillegg vil vi jobbe for at det skal settes inn egne vogner på Jærbanen og Ålgårdbanen, for sykkel. Vi vil arbeide for at det skal være gratis å benytte kollektivtrafikk, samt gratis å ta med sykkel. Det er svært lite samfunnsøkonomisk at tog og busser går med tomme seter. Det er heller ikke særlig fornuftig sett fra et klimaperspektiv. Samtidig står biler i kø og slipper ut unødvendig co2. Derfor vil vi at kollektivtilbudet skal være gratis, slik at dette blir populært, bedre og at folk lærer seg å bruke dette.
Ålgårdbanen er noe selvsagt MDG Sandnes ønsker å prioritere. En «miljøgavepakke» til regionen, som må åpnes snarest. Det anslås at det kun vil ta 2 år å gjøre den ferdig. Alt er klart og ingen utsettelser på grunn av grunnerverv er nødvendig. Vi mener anslagene om trafikken er beregnet altfor lavt, spesielt siden vi ønsker at dette skal være et gratisgode. Dette kan finansieres ved ulike alternativer som for eksempel gjennom bompenger. Uansett valg av finansiering er vi sikre på at dette vil være populært for hele folket og lede til umiddelbar løsning av køproblemene i regionen. Vi ønsker at det jobbes for høy
frekvens. Det at vi også vil satse på kombinasjonen sykkel og tog, vil gi et stort trafikkgrunnlag og fulle tog, som effekten var i København, når en kunne ta med sykkel gratis på toget. MDG Sandnes vil satse på kollektiv og ønsker gode og effektive tilbud som blir benyttet og er reelle og gode erstatninger for bilen. Kombinasjonen kollektiv og sykkel/elsykkel, kan også konkurrere ut bilen på lengre strekninger. (Stor økning av reisende både med og uten sykkel, når en tilrettela for at sykkel kunne tas gratis med på i København. Les mer om effekten fra København da de lot sykler gå gratis på toget: http://www.dn.no/dnaktiv/2011/07/11/-problematisk-med-sykkel-pa-tog-i-norge)
Vi er klar over at dette forslag som vil koste. Det vil koste å skape endringene som skal til for å ta overgangen til et mer miljøvennlig samfunn. Men det å bygge mer motorveier koster også svært mye. Dette er løsninger for fremtiden. Løsninger som avvikler køproblemene her og nå og ikke en gang langt frem i tid. I tillegg vil det virke forebyggende på folkehelsen ved at flere våger å sykle. Dette er løsninger som vil virke og som folket vil elske. Vi vil vise at vi kan få bedre løsninger selv om vi velger miljøvennlig og bærekraftig. Nå har vi i altfor mange år tilrettelagt kun for bilen og redusert mulighetene for sykkel. Folket ønsker å sykle og derfor skal vi tilrettelegge for dette. Kostnadene ved å satse på helhetlige løsninger for sykkel, blir uansett rimeligere enn mer veiutbygging. I tillegg vil dette gi store helsefordeler. Daglig sykling gir ikke bare mindre livsstilssykdommer og et lengre liv, men også bedre psykisk helse og lykke. «Grønn resept», se nedenfor. Det gir mer «Value for money» og noe folket vil ha.

Vi vil arbeide for at ferjen mellom Oanes og Lauvik opprettholdes, men at det settes inn en elektrisk ferje. På denne måten vil vi spare mye unødvendige Co2-utslipp ved at de som bor på Forsand unngår å måtte kjøre omvei rundt Tau og Ryfast.

Vi vil utrede muligheten for flere enveiskjørte veier i bysentrumet. Dette vil skape mer rom for parker og grøntområder, hvor sykkelen og folk kan ferdes, uten at det går nevneverdig ut over fremkommeligheten for bilen. Gatene kan males grønne og det blir mer liv i gatene. Vi vinner gatene tilbake til folket. Dette er gjort i andre byer til og med New York, som nevnt ovenfor, med stor suksess, gladere borgere og yrende liv i gatene. Vi ønsker også å se på mulighetene for permanent stenging av gater for biler etter hvert, der det er mulighet for dette.

Vi ønsker flere gågater i Sandnes. I «sykkelbyen» Sandnes er det ikke lov å sykle å Gågata. Vi ønsker at det skal være tillatt å sykle også i Gågata. Det er viktig at det tilrettelegges for sykkel overalt. Vi kan derfor ikke ha gågater hvor det er forbudt med sykkel. Men selvsagt med krav til normal aktsomhet og stoppeplikt for syklene i forhold til gående.

Sykkel skal satses sterkt på, og den nye elsykkelen skal vi utnytte mye mer. Elsykkelen kan plutselig lede til at sykkel blir et alternativ for alle og vil være en reell konkurrent til både bilen og kollektiv. Denne muligheten er det viktig at politikerne ser og blir klar over og planlegger for. Folk ønsker å sykle/elsykle og derfor skal vi legge til rette for svært gode løsninger til beste for miljøet, køproblemene og folkehelsen.


 

  • Gratis kollektivtrafikk og gratis sykkel på tog, buss og båt
  • Gjenåpne Ålgårdsbanen, egne sykkelvogner og gratis!
  • Elektrisk miljøferje Oanes-Lauvik
  • Overgang til elbusser og elbiler og sammenhengende sykkelveinett
  • Støtte til elsykkelkjøp med 20 % opptil 5000 kroner
  • Motsatte bompenger for dem som sykler i rushtiden
  • Forlengelse av sykkelstamveien fra Stangeland til Bogafjell som sykkeltunell
  • Oppgradering av sykkelstamveien fra Stangeland til Forus til sykkeltunell.
  • Bygge miljøbro for sykkel og buss over Gandsfjorden.